Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrą Państwo z nami jako Sprzedawcą (Éclat GmbH) za pośrednictwem strony internetowej eclat.eu. Jeżeli nie umówiono się inaczej, stosowane ewentualnie przez Państwa własne warunki umów nie znajdują zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w celach, które nie mogą być w przeważającym stopniu przypisane ani jej działalności gospodarczej ani niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej w związku z jej samodzielną działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów w tym treści cyfrowe (dane tworzone i udostępniane w postaci cyfrowej).

(2) Z chwilą umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącą ofertę zawarcia umowy za pośrednictwem internetowego systemu koszyka produktów na warunkach podanych w opisie tego artykułu.

(3) Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem systemu koszyka internetowego w następujący sposób:
Przeznaczone do zakupu towary  umieszczane są w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku w pasku nawigacyjnym można przejść do "koszyka" i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po kliknięciu przycisku "Checkout" lub "Proceed to order" (lub podobnego oznaczenia) i wprowadzeniu danych osobowych, jak również warunków płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną ostatecznie wyświetlone Państwu jako przegląd zamówienia.
 
Jeżeli jako rodzaj płatności wybiorą Państwo system płatności natychmiastowej (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), znajdą się Państwo albo na stronie przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym albo na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej.
W przypadku przekierowania do danego systemu płatności natychmiastowej należy dokonać tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia swoich danych. Na koniec na stronie internetowej oferenta systemu płatności natychmiastowej lub po powrotnym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego wyświetlone zostaną dane zamówienia w formie przeglądu zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia informacji podanych w przeglądzie zamówienia, ich zmiany (także poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zamówienia.Wysyłając zamówienie poprzez odpowiedni przycisk ("zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "kup" / "kup teraz", "zamówienie z obowiązkiem zapłaty", "zapłać" / "zapłać teraz" lub podobne oznaczenie), oświadczają Państwo o prawnie wiążącym przyjęciu oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Państwa zapytania odnośnie sporządzenia oferty są dla Państwa niewiążące. Przedstawimy Państwu wiążącą ofertę w formie tekstowej (np. za pomocą wiadomości e-mail), którą mogą Państwo przyjąć w terminie 5 dni.

(5) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji związanych z zawarciem umowy sprzedaży następuje drogą e-mailową, częściowo w sposób zautomatyzowany. W związku z powyższym muszą Państwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidłowy, odbiór wiadomości jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Licencja na użytkowanie przy treściach cyfrowych
 
(1) Oferowane treści cyfrowe są chronione prawem autorskim. Dla każdej zakupionej u nas treści cyfrowej Klient otrzymuje od nas licencję na użytkowanie od odpowiedniego licencjodawcy. Rodzaj i zakres licencji na użytkowanie wynikają z postanowień licencyjnych, określonych w danej ofercie.
 
(2) O ile w danej ofercie nie zostało podane inaczej, Klient otrzymuje zwykłą licencję na użytkowanie. Obejmuje ona niewyłączne, czasowo nieograniczone prawo do użytkowania, w szczególności pozwolenie na zapisanie na komputerze albo innym urządzeniu elektronicznym, cyfrowej treści do użytku osobistego i/lub jej wydrukowania. 
 
Klient nie ma prawa do wynajmowania stanowiących przedmiot umowy treści cyfrowych albo ich części, albo –  – udzielania bezpłatnych albo płatnych podlicencji, publicznego odtwarzania albo jakiegokolwiek innego udostępniania oraz oddawania w inny sposób do dyspozycji osób trzecich.


 
§ 4 Czas trwania umowy / wypowiedzenie umów abonamentowych

(1) Umowa abonamentowa zawarta między Tobą a nami zawiera termin określony w odpowiedniej ofercie, zwany dalej „okresem podstawowym”. Nie można uzgodnić okresu podstawowego dłuższego niż 2 lata.

(2) Jeżeli umowa abonamentowa nie zostanie wypowiedziana przez jedną ze stron na miesiąc przed upływem okresu podstawowego (o ile w danej ofercie nie przewidziano krótszego terminu), zostaje ona milcząco przedłużona na czas nieokreślony.


Przedłużony stosunek umowny może zostać rozwiązany w dowolnym momencie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia (chyba, że dana oferta przewiduje krótszy termin).

(3) Prawo do natychmiastowego wypowiedzenia z ważnych powodów pozostaje nienaruszone.

(4) Każde wypowiedzenie umowy musi zostać zgłoszone i przekazane w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną) lub za pomocą przycisku wypowiedzenia zintegrowanego w naszej witrynie internetowej ("Wypowiedz umowę tutaj" lub podobne oznaczenie).

§ 5 Szczególne postanowienia w związku z oferowanymi sposobami płatności

(1) Płatność przez SOFORT / Przekaz natychmiastowy
W przypadku wybrania metody płatności Sofort / Przekaz natychmiastowy płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; „SOFORT”). Sofort GmbH jest przedsiębiorstwem należącym do Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja). Warunkiem korzystania z metody płatności SOFORT jest posiadanie aktywowanego w tym celu konta bankowości internetowej. Podczas procesu płatności w ramach zamówienia muszą się Państwo odpowiednio zidentyfikować i potwierdzić dyspozycję płatniczą względem SOFORT. Państwa konto bankowe zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia. Więcej informacji na temat SOFORT można uzyskać pod: https://www.klarna.com/sofort/


(2) Płatność za pośrednictwem Klarna
We współpracy z dostawcą usług płatniczych Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja; „Klarna”) oferujemy następujące opcje płatności. Płatność jest dokonywana każdorazowo na rzecz Klarna:
  • Polecenie zapłaty („Zapłać teraz”)
  • Karta kredytowa
Warunkiem korzystania z rodzajów płatności, takich jak rachunek i/lub zakup ratalny i/lub polecenie zapłaty jest pozytywny wynik badania wiarygodności kredytowej. W związku z tym przekazujemy Państwa dane w ramach doprowadzenia do zakupu i wykonania umowy kupna do Klarna w celu sprawdzenia adresu i wiarygodności kredytowej. Prosimy o zrozumienie faktu, że możemy Państwu zaoferować tylko te rodzaje płatności, które są dopuszczalne na podstawie wyników badania wiarygodności kredytowej.

Więcej informacji na temat Klarna i Warunków korzystania z Klarna dla Niemiec można znaleźć pod: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user i https://www.klarna.com/de/.

Więcej informacji na temat Klarna i Warunków korzystania z Klarna dla Austrii można znaleźć pod https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/user oraz https://www.klarna.com/at/

(3) Płatność przez "PayPal" / "PayPal Checkout"
W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem "PayPal" / "PayPal Checkout", płatność zostanie zrealizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Poszczególne metody płatności za pośrednictwem systemu "PayPal" zostaną Państwu przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem w naszej ofercie internetowej, jak również w procesie składania zamówienia online. Firma "PayPal" może korzystać z innych usług płatniczych w celu przetwarzania płatności; jeśli obowiązują specjalne warunki płatności, Użytkownik zostanie o nich oddzielnie poinformowany. Więcej informacji o "PayPal" można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

§ 6 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa własności

(1) Prawo zatrzymania przysługuje Państwu tylko w przypadku występowania roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapłaty całości ceny za towary pozostają one naszą własnością.

(3) Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, znajdują dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.

b) Mogą Państwo sprzedać towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas Państwo wszelkie roszczenia przysługujące Państwu z tytułu dalszej sprzedaży towaru, zaś my tę wierzytelność przyjmujemy. Są Państwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelności. W przypadku nieuregulowania przez Państwa należności,  zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelności.

c) W przypadku połączenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszą własność, nabywamy udział we współwłasności nowej rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszą własność do wartości pozostałych rzeczy w chwili ich połączenia lub pomieszania.

d) Zobowiązujemy się, na Państwa żądanie, zwolnić towar z przysługujących nam zabezpieczeń, jeśli ich realna wartość przekracza 110% wartości zabezpieczonego roszczenia. Przysługuje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeń zostaną zwolnione.


§ 7 Rękojmia

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument, będą Państwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwłocznie przy dostawie pod kątem kompletności, występowania widocznych wad i uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeśli nie spełnią Państwo tych próśb, nie będzie to miało wpływu na Państwa ustawowe roszczenia z rękojmi.

(3) O ile cecha towaru odbiega od obiektywnych wymogów, odchylenie uważane jest za uzgodnione tylko wtedy, gdy Klient został przez nas o tym powiadomiony przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy a odchylenie zostało wyraźnie i osobno uzgodnione między stronami umowy.

(4)
Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, odmiennie od powyższych regulacji z zakresu rękojmi obowiązuje co następuje:
 
a) Za uzgodnioną właściwość towaru uważa się tylko nasze własne dane oraz opis produktu dokonany przez producenta, nie zaś inną reklamę, publiczne wychwalanie i wypowiedzi producenta.
 
b) W przypadku wad świadczymy wedle naszego wyboru rękojmię poprzez poprawkę albo dodatkową dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie uda się, Klient może wedle swojego wyboru zażądać zmniejszenia zapłaty albo odstąpić od umowy. Usunięcie wady uważane jest po drugiej nieskutecznej próbie za nieudane, jeżeli w szczególności z powodu rodzaju towaru albo wady albo innych okoliczności nie wynika co innego. W przypadku poprawki nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, powstających z powodu transportu towaru w inne miejsce niż miejsce realizacji, jeżeli transport nie odpowiada użyciu towaru zgodnie z przeznaczeniem.
 
c) Okres rękojmi wynosi rok od dostawy towaru. Skrócenie okresu nie dotyczy:
 
- szkód wynikających z zagrożenia życia, uszkodzenia ciała albo uszczerbku na zdrowiu, które można uznać za spowodowane przez nas w sposób zawiniony, oraz w przypadku innych szkód spowodowanych rozmyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa;
- jeżeli złośliwie przemilczeliśmy wadę albo udzieliliśmy gwarancji na właściwość towaru;
- przedmiotów, które zgodnie ze zwykłym użytkowaniem zostały użyte do obiektu budowlanego i spowodowały jego wadliwość;
- ustawowych roszczeń regresowych, wysuwanych przez Klienta wobec nas w związku z prawami z zakresu wad.
 
§ 8 Wybór prawa, miejsce wykonania umowy, właściwość miejscowa sądu

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiązujących w miejscu jego stałego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) W przypadku, jeżeli nie są Państwo konsumentem, lecz przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątekiem odrębnym, miejscem wykonania umowy jest nasz siedziba, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.
Ta sama zasada znajduje także zastosowanie w przypadku, gdy właściwym  dla Państwa sądem według przepisów o właściwości ogólnej nie będzie sąd w Niemczech ani w Unii Europejskiej lub, gdy miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu w chwili wnoszenia pozwu jest nieznane. Nie narusza to prawa do wyboru innego sądu, który byłby właściwy miejscowo na mocy przepisów prawa.


(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdują zastosowania.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

Éclat GmbH
Kirchstr. 19a
35463 Fernwald
Niemcy
Telefon: +49 (0)641 201075
E-Mail: hello@eclat.eu


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.

Jesteśmy gotowi, a nie zobowiązani do brania udziału w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

2. Informacje odnośnie zawarcia umowy

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korygowania błędów odbywają się na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)

3. Język umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed złożeniem zamówienia za pomocą koszyka internetowego mogą Państwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglądarce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odległość z konsumentem oraz regulamin zostaną Państwu przesłane w formie wiadomości e-mail.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka przesyłamy wszelkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. drogą e-mailową. Dane te można wydrukować lub zabezpieczyć elektronicznie.

4. Kodeksy dobrych praktyk

4.1 Przestrzegamy kryteriów jakości Käufersiegel określonych przez firmę Händlerbund Management AG - do wglądu na stronie: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. Główne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

6. Ceny i sposoby płatności

6.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyłki stanowią ceny końcowe. Zawierają one wszystkie składniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

6.2 Ceny towarów nie zawierają kosztów ich dostawy, określonych w odpowiednio opisanej zakładce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywołać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpłatną wysyłką. 

6.3 Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą wystąpić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opłaty celne, podatki lub opłaty za przekazy pieniężne (opłaty za przelew, wymianę waluty w instytucjach kredytowych). Państwo są zobowązani do pokrycia tych kosztów. 
 
6.4 Koszty przelewów pieniężnych ponoszą Państwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, lecz płatność została zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

6.5 Dostępne rodzaje płatnościsą pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.6 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu płatności, płatności związane z zawartą umową stają się natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy, Udostępnienie

7.1 Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy, a także warunki udostępnienia treści cyfrowych znajdują się pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2 W przypadku, gdy są Państwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub  przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na Państwa dopiero z chwilą wydania Państwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyłka była ubezpieczona, czy też nie. Reguła ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali Państwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili Państwo dostarczenie towaru innej osobie.

W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Kwestie odpowiedzialności cywilnej za wady regulują postanowienia dotyczące „Rękojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I). 

9. Czas trwania umowy / wypowiedzenie umowy

Informacje dotyczące czasu trwania umowy oraz warunków odstąpienia od umowy zamieszczono w regulacji „Czas trwania umowy / Wypowiedzenie umów abonamentowych” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I) oraz w określonej ofercie.

Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostały sporządzone przez prawników specjalizujących się w prawie internetowym i są nieustannie sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku związanych z nim postępowań. Dokładne informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 29.11.2023